สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English


ดูสถิติในช่วง วัน

ลำดับ ครั้ง ประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการ
12หนังสือเก่งไวยากรณ์ สอนใช้อังกฤษ   / ไพบูลย์ เปียศิริ          25521 1
22หนังสือทฤษฎีแพทย์จีน   / วิทิต วัณนาวิบูล และคณะ, บรรณาธิการ          25513 2
32หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1-6 ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544   / จรัส กาญจนขจิต, รวบรวม          25461 1
42หนังสือศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   / ทิศนา แขมมณี          25537 6
51หนังสือClinical chemistry made easy   / Hughes, Jeremy.          20081 1
61หนังสือClinical chemistry principles, techniques, and correlations   / Bishop, Michael L.          20181 1
71หนังสือConcepts in biology   / Enger, Eldon D.          20122 1
81หนังสือImmunology & Serology in Laboratory Medicine   / Mary Louise          20181 1
91หนังสือMedical microbiology   / Mims, Cedric ...[et al.]          20051 1
101หนังสือการกระจายช่องทางการตลาดและลอจิติกส์   / ระวิพร คูเจริญไพศาล          25523 2
111หนังสือการจัดการช่องทางการตลาด = Marketing channels management   / ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา          25506 5
121หนังสือการฝังเข็ม รมยา(การฝังเข็มรักษาโรคที่พบบ่อย) เล่ม 2   / กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก          25535 5
131หนังสือการวิเคราะห์นโยบายขอบข่าย : ขอบข่าย แนวคิด ทฤษฎี และกรณีตัวอย่าง   / จุมพล หนิมพานัช          25521 1
141หนังสือคลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก = Clinical ECG   / ชมพูนุท อ่องจริต          25433 3
151หนังสือคิดแนวขนาน = Parallel thinking   / ยุดา รักไทย          25481 1
161หนังสือชีววิทยา 1   / เชาวน์ ชิโนรักษ์          25523 2
171หนังสือชีววิทยาหลักสูตรแห่งระดับมัธยมศึกษา(GCSE)ของประเทศอังกฤษ   / อุษณีย์ ยศยิ่งยวด          25501 0
181หนังสือทฤษฎีการบัญชี   / เมธากุล เกียรติกระจาย          25471 1
191หนังสือทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน = Basic theory of traditional chinese medicne   / โกวิท คัมภีรภาพ          255210 10
201หนังสือนโยบายสาธารณะ   / ศุภชัย ยาวะประภาษ          25502 2
211หนังสือนิติเวชศาสตร์ : การชันสูตรศพ   / พรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง          25472 2
221หนังสือเนื้อเยื่อวิทยา = Histology   / กนกธร ปิยธำรงรัตน์          25462 2
231หนังสือแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับโรค            25476 6
241หนังสือแบบเรียนภาษาจีนพื้นฐานชุดสัมผัสภาษาจีน 2            25511 1
251หนังสือแบบเรียนภาษาจีนพื้นฐานชุดสัมผัสภาษาจีน 3            25511 1
261หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1-6 ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ พระราชบัญญัติค้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546   / จรัส กาญจนขจิต, รวบรวม          25471 1
271หนังสือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา   / ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์          25511 1
281หนังสือวิชาตัวเบา   / จำนงศรี หาญเจนลักษณ์          25521 1
291หนังสือเวชศาสตร์โมเลกุล = Molecular medicine   / สุรางค์ นุชประยูร          25463 3
301หนังสือศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   / ทิศนา แขมมณี          25537 6
311หนังสือศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   / ทิศนา แขมมณี          255210 10
321หนังสือศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   / ทัศนา แขมมณี          25573 3
331หนังสือศาสตร์ฝังเข็ม = Meridian & acupoint theory   / โกวิท คัมภีรภาพ          25464 4
341หนังสือเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   / รัตนา สายคณิต          25491 1
351หนังสือสาระน่ารู้อณูพันธุศาสตร์=Essential molecular genetics   / สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)          25482 2
361หนังสือหลักเคมีทั่วไป เล่ม 1   / กฤษณา ชุติมา          25518 7
371หนังสือหลักชีววิทยา   / สิริภัททร์ พราหมณีย์          25511 1
381หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชาระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 6-10 = Health system and epidemiology for occupationa health and safety   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          25511 1

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th