สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English


ดูสถิติในช่วง วัน

ลำดับ ครั้ง ประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการ
13หนังสือกายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy I   / บังอร ฉางทรัพย์          25561 1
23หนังสือการวางแผนและควบคุมกำไร : Profit planning and control   / อรทัย วานิชดี          25542 0
33หนังสือความรู้พื้นฐานทางภูมิคุ้มกันวิทยา   / ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ          25591 0
43หนังสือจุดฝังเข็ม = Acupoints   / โกวิท คัมภีรภาพ          255014 13
53หนังสือตำราฝังเข็ม = Textbook of acupuncture & moxibustion   / โกวิท คัมภีรภาพ          25571 0
63หนังสือรวมฮิตวิตามิน   / หมอศุข          25571 1
73หนังสือสาระสำคัญวิชาสรีรวิทยา   / ทวีศักดิ์ บูรณวุฒิ, บรรณาธิการ          25435 3
83หนังสือเอกสารการสอนชุดรายวิชาอาหารและโภชนาการพื้นฐาน หน่วยที่ 1-8 = Basic food and nutrition   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์          25315 5
92หนังสือคู่มือการใช้สมุนไพรไทย-จีน   / เย็นจิตร เตชะดำรงสิน, บรรณาธิการ          25521 1
102หนังสือคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน   / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา          25454 4
112หนังสือคู่มือพึ่งตนเองสมุนไพรสามัญประจำบ้าน : ปรุงยาสมุนไพรไว้ใช้เอง   / วัชรีพร คงวิลาด          25512 2
122หนังสือชีวเคมีทางโภชนาการ = Nutritional biochemistry    / นัยนา บุญทวียุวัฒน์          25465 4
132หนังสือปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป   / จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์          254810 8
142หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1-6 ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และ พระราชบัญญัติค้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546   / จรัส กาญจนขจิต, รวบรวม          25471 0
152วิทยานิพนธ์วิทยาลัยนครราชสีมาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเกษมราฎร์ สุขาภิบาล 3 เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร   / จรัสศรี เอี่ยมมะ          25542 2
162หนังสือพลังธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาพ : จุดเริ่มต้นของคนมรสุขภาพดี   / มานพ ประภาษานนท์          25471 1
172หนังสือระบบอวัยวะของร่างกาย   / กนกธร ปิยธำรงรัตน์          25451 1
182หนังสือวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology   / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์, บรรณาธิการ          255210 9
192หนังสือไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น   / สุเทพ น้อมสวัสดิ์          25482 2
202หนังสือสปาไทยเพื่อความงาม : ผลิตภัณฑ์สปาด้วยสมุนไพรไทย   / กมลรัตน์ ณ หนองคาย          25501 1
212หนังสือสุขภาพดีหน้าใสด้วยสมุนไพร   / ยลดา          25552 2
221หนังสือClinical chemistry : fundamentals and laboratory techniques   / Larson, Donna L.          20171 1
231หนังสือClinical chemistry principles, techniques, and correlations   / Bishop, Michael L.          20181 1
241หนังสือEnglish grammar in use : ฉบับคำอธิบายภาษาไทย พร้อมคำเฉลย   / Murphy, Raymond          20051 1
251หนังสือherb & spice : the cook's essential companion   / Norman, Jill.          c20021 0
261หนังสือxiao fu ren 3   / Zeng ding ben          20011 0
271หนังสือZhong yi zhen duan xue   / Zhu wen feng          20141 1
281หนังสือZhou zhong ying   / Zhou zhong ying          20072 2
291หนังสือกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ตัวอย่างงานวิจัยเน้นด้านโรคติดเชื้อ) = Research process in health science   / พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล          25465 4
301หนังสือกายวิภาคศาสตร์ 1 = Anatomy I   / บังอร ฉางทรัพย์          255210 8
311หนังสือกายวิภาคศาสตร์ = Essential atlas of anatomy   / จิตนา เวชสวัสดิ์          25485 4
321หนังสือกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = Human anatomy   / วิไล ชินธเนศ          25592 1
331หนังสือกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ = Human anatomy and physiology   / รำแพน พรเทพเกษมสันต์          25414 3
341หนังสือการใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล   / กัลยา วานิชย์บัญชา          25491 0
351หนังสือการบริหารโครงการ   / ประชุม รอดประเสริฐ          25454 3
361หนังสือการบริหารโครงการ = Managing projects large and small   / อัสติน, โรเบิร์ต ดี.          25522 1
371หนังสือการบริหารโครงการ = Project management            25481 0
381หนังสือการประยุกต์ใช้เทคนิคอณูชีววิทยาทางการแพทย์   / จำนงค์ นพรัตน์, พรพรต ลิ้ประเสริฐ, บรรณาธิการ          25485 5
391หนังสือการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต : แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ   / อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์          25436 5
401หนังสือการวางแผนและการบริหารโครงการ = Planning and project management   / สุภาดา สิริกุตตา          25432 1
411หนังสือคำถามและคำตอบ วิ.แพ่ง 100 ข้อ   / อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์          25561 1
421หนังสือคู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข   / ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ          255210 10
431หนังสือคู่มือเขียนจดหมายธุรกิจ   / จรรยา อินทร์อ๋อง          25472 1
441หนังสือคู่มือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อเศรษฐกิจชุมชน   / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา          25454 4
451หนังสือคู่มือพึ่งตนเองสมุนไพรสามัญประจำบ้าน : ปรุงยาสมุนไพรไว้ใช้เอง   / วัชรีพร คงวิลาด          25512 2
461หนังสือเคมี = Chemistry 9/e เล่ม 1   / ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และคณะ,แปลและเรียบเรียง          25502 2
471หนังสือเคมีทั่วไป ฉบับเสริมประสบการณ์ เล่ม 1   / รานี สุวรรณพฤกษ์          25513 3
481หนังสือเคล็ดลับฉบับ Redesigned TOEIC   / ชนิกา จึงวิสิฐธน          25551 1
491หนังสือจดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศสยาม ครั้งที่ 1 และจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่ 2   / บาทหลวงตาชารด์          25511 1
501หนังสือจิตวิทยาการกีฬา แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ   / สมบัติ กาญจนกิจ          25429 9
511หนังสือจิตวิทยาพัฒนาการ = Development psychology   / อุบลรัตน์ เพ็งสถิตย์          25463 3
521หนังสือจุลกายวิภาคศาสตร์   / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์          25461 0
531หนังสือจุลชีววิทยาทั่วไป   / นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ          25487 5
541หนังสือเจ้าสาวกลัวฝน   / จิตรเลขา          25461 1
551หนังสือเจาะโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ = English sentence structure drills   / สำราญ ท้าวเงิน          25493 2
561หนังสือชีวเคมี   / ดาวัลย์ ฉิมภู่          25511 1
571หนังสือตำรับยาจีนที่ใช้บ่อยในประเทศไทย เล่ม 1   / กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก          25502 2
581หนังสือตำราแทงเข็มรมยา   / ไสว มาลยเวช          25532 2
591หนังสือถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา เล่ม 2 (เรียงตาม มาตรา)   / เมธา วาดีเจริญ          25461 1
601หนังสือทฤษฎีแพทย์จีน   / วิทิต วัณนาวิบูล และคณะ, บรรณาธิการ          25513 2
611หนังสือทักษะการเขียนภาษาไทย   / ดวงใจ ไทยอุบุญ          25494 4
621หนังสือทีเด็ดพิชิต Grammar            25501 1
631หนังสือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1-6 ประมวลกฎหมายอาญา : พร้อมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544   / จรัส กาญจนขจิต, รวบรวม          25461 1
641หนังสือประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับอ้างอิง)   / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ          25513 3
651หนังสือแปล ญี่ปุ่น-ไทย(เบื้องต้น)   / สมเกียรติ เชวงกิจวณิช          25502 2
661หนังสือพิชิตคำศัพท์ HSK ระดับ 5   / Fu, He Nan, ผู้แปล          25551 1
671หนังสือฟิสิกส์ 1   / จุฑามาศ ตั้งจิตทวีชัย,บรรณาธิการ          25581 1
681หนังสือยาจีน Chinese materia medica   / โกวิท คัมภีรภาพ          25514 3
691หนังสือรู้จัก รู้ใช้ พืชสมุนไทย   / สุธี วรคีรีนิมิต          25492 2
701หนังสือวิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and clinical immunology   / อรวดี หาญวิวัฒน์วงศ์, บรรณาธิการ          255210 9
711หนังสือวิธีท่องตัวบท-สรุปหลักสำคัญกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   / วินัย เลิศประเสริฐ          25451 1
721หนังสือศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน = How to win friends and influence people   / คาร์เนกี้, เดล          25391 1
731หนังสือสนทนาจีนกลางลัดทันใจ   / สิวิณี เตรียมชาญชูชัย          25513 3
741นวนิยายสยบรักมาเฟียอสูร   / ไอริส          25481 1
751หนังสือสรีรวิทยา   / รัชฎา แก่นสาร์, บรรณาธิการ          25529 8
761หนังสือสรีรวิทยา 2   / บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์          25571 1
771หนังสือสรีรวิทยา = Essential atlas of physiology   / กฤตยา รามโกมุท          255016 16
781หนังสือสรีรวิทยา เล่ม 2   / คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล          25521 1
791หนังสือสรุปวิชากฎหมาย : กฎหมายอาญาสาระสำคัญ เล่ม 2   / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ          25371 1
801หนังสือสาระสำคัญวิชาสรีรวิทยา   / ทวีศักดิ์ บูรณวุฒิ, บรรณาธิการ          25491 1
811หนังสือหลักกฎหมาย กฎหมายอาญาภาคทั่วไป            25495 5
821หนังสือหลักกฎหมายอาญา ภาคความผิด            25462 2
831หนังสือหลักการทำวิจัยให้สำเร็จ   / ภิรมย์ กมลรัตนกุล          255011 10
841หนังสือหลักเคมีทั่วไป เล่ม 1   / กฤษณา ชุติมา          25518 8
851หนังสือหลักเคมีทั่วไป เล่ม 1   / กฤษณา ชุติมา          254717 17
861หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชา การเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ หน่วยที่ 1-8   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์          25571 0
871หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ หน่วยที่ 1-7 = International transaction laws   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์          25282 2
881หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชน หน่วยที่ 1-7 : Public law   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์          25451 0
891หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชาเคมีคลินิกและพิษวิทยาคลินิก หน่วยที่ 1-9 = Clinical chemistry and toxicology            25391 1

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th