สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English


ดูสถิติในช่วง วัน

ลำดับ ครั้ง ประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการ
12หนังสือEssential biology   / ศุภณัฐ ไพโรหกุล          255511 11
22หนังสือเทคนิคจำแม่น   / สหวัสส์          25441 1
32หนังสือประวัติการแพทย์จีน   / วิทิต วัณนาวิบูล          25483 1
42หนังสือปรัชญาแนวคิดพื้นฐานการแพทย์ตะวันออก-ตะวันตก   / วิทิต วัณนาวิบูล          25486 5
51หนังสือAtlas of medical parasitology : with 469 colour illustrations   / ประยงค์ ระดมยศ, [และคณะ]          25581 1
61หนังสือEssential biology   / ศุภณัฐ ไพโรหกุล          255511 11
71หนังสือHan ying shuang jie zhong yi xiao ci dian   / Zhang ting mo          20031 1
81หนังสือJin kui yao lue yi xue jiu tong   / Lin zheng hong bo shi          20081 1
91หนังสือLin hui yiu zhuan   / Lin shan          20001 1
101หนังสือLinne & Ringsrud's clinical laboratory science : concepts, procedures, and clinical applications   / Turgeon, Mary Louise.          20161 0
111หนังสือxiao fu ren2   / L.M.ao te ke te          19931 1
121หนังสือกายภาพบำบัดทรวงอกทางคลินิก   / ดลรวี ลีลารุ่งระยับ          25571 1
131หนังสือการกระจายช่องทางการตลาดและลอจิติกส์   / ระวิพร คูเจริญไพศาล          25523 3
141หนังสือการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน   / จันทนา สาขากร          25514 2
151หนังสือการบริหารโครงการ   / สมบัติ ธำรงสัญวงศ์          25462 1
161หนังสือการบริหารโครงการ = Managing projects large and small   / อัสติน, โรเบิร์ต ดี.          25522 2
171หนังสือการบัญชีขั้นต้น            25481 0
181หนังสือคัมภีร์แผนนวดในตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชกาล ที่ 5   / ประพจน์ เภตรากาศ (มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ)          25561 1
191หนังสือคู่มือการนวดรักษาโรคแบบราชสำนัก   / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ,บรรณาธิการ          25502 2
201หนังสือคู่มืออบรมการนวดไทยแบบเชลยศักดิ์   / เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ,บรรณาธิการ          25481 1
211หนังสือเคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี)    / พินิติ รตะนานุกูล และคณะ          254715 15
221หนังสือเคมีทั่วไป เล่ม 2 ฉบับรวบรัด            254813 13
231หนังสือเคมีพื้นฐาน เล่ม 1   / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์          254715 15
241หนังสือเคมีอินทรีย์พื้นฐาน เล่ม 1    / ประเสริฐ ศรีไพโรจน์          25533 3
251หนังสือตำราการนวดไทยบำบัด ๒ และ ๓   / ประพจน์ เภตรากาศ,บรรณาธิการ          25561 1
261หนังสือเทคนิควิธีประเมินโครงการ   / พิสณุ ฟองศรี          25536 6
271หนังสือนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   / เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร          25471 1
281หนังสือแนวทางสร้างความจำแก่เด็กไทย   / พิณทิพย์ ทวยเจริญ          25461 1
291หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) พร้อมกฏกระทรวง, ข้อบังคับประธานศาลฏีกาและพระชกฤษฏีกาจำนวนเงินในคดีสาเร่ พ.ศ.2546   / ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ, รวบรวม          25514 4
301หนังสือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์   / พิชัย นิลทองคำ          25541 1
311หนังสือประมวลกฎหมายอาญา ฉบับทันสมัย(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551)   / ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ, รวบรวม          25515 5
321หนังสือประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก = Thai legal history and major legal system   / กำธร กำประเสริฐ          25623 3
331หนังสือปรัชญาเบื้องต้น = Introduction to philosophy   / ปานทิพย์ ศุภนคร และคณาจารย์ภาควิชาปรัชญา          25455 3
341หนังสือฟิสิกส์ 1   / บดินทร์ชาติ สุขบท          254710 10
351หนังสือฟิสิกส์ 1   / ปรเมษฐ์ ปัญญาเหล็ก          254810 10
361หนังสือรวมคำศัพท์และตัวอย่างข้อสอบ HSK ระบบใหม่ ฉบับปรับปรุง   / ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์แมนดารินเอดูเคชั่น          25601 1
371หนังสือวิวัฒนาการแห่งความคิด : ภาคมนุษย์และโลก   / จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี, ผู้แปล          25512 2
381หนังสือศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   / ทิศนา แขมมณี          255210 10
391หนังสือศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   / ทิศนา แขมมณี          25537 5
401หนังสือศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   / ทัศนา แขมมณี          25541 1
411หนังสือศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ   / ทัศนา แขมมณี          25573 2
421เอกสารประกอบการสอนสาธารณสุขเบื้องต้น   / ดวงใจ บวชขุนทด          25541 1
431หนังสือหลักพื้นฐานการนวดไทย   / มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา          25532 2
441หนังสือเอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข หน่วยที่ 1-5 = Family health in public health work   / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          25462 2

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th