สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English

   หน้าที่ /7

พบรายการใหม่ 68 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

ลำดับประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการวันที่ได้รับ
1สารนิพนธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1   / นารี โพธิรุด          25581117/10/2562
2สารนิพนธ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอนบพิตำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4   / บุศรา รัตนคำ          25581117/10/2562
3สารนิพนธ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2   / รุ่งนภา ปลูกปัญญาดี          25581118/10/2562
4สารนิพนธ์การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกาา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   / ศิรินยา จิตใจภักดิ์          25581117/10/2562
5สารนิพนธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก   / จินตนา ดอยแก้วขาว          25581118/10/2562
6สารนิพนธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช   / จินตนา รัตนมณี          25581118/10/2562
7สารนิพนธ์คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายสหวิทยา เขต 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29   / นิลพรรณ พรมโสภา          25571117/10/2562
8หนังสือ1Q84 หนึ่งคิวแปดสี่   / มุทิตา พานิช,แปล          25542225/10/2562
9หนังสือ20 วิธีจัดการเรียนรู้   / สุวิทย์ มูลคำ          25451112/11/2562
10หนังสือHOW TO MEASURE TRAINING RESULTS   / JACK J.PHILLPS          20021112/11/2562


   หน้าที่ /7    

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th