สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English

   หน้าที่ /19

พบรายการใหม่ 181 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

ลำดับประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการวันที่ได้รับ
1โครงงานความพึงพอใจการรับบริการทางสุขภาพในระบบบริการผู้สูงอายุในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   / อิสรภาพ ศรีสุข          25561118/09/2562
2โครงงานโปรแกรมจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของโรงพยาบาลกำแพงเพชร   / พรรทิพา ศุภอรรถพานิช          25541108/09/2562
3วิจัยการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดช่วงความเสี่ยงสูง ที่มาใช้บริการคลินิกโรคเบาหวาน   / วิภาวี พันธ์สังข์          25581118/09/2562
4วิจัยการศึกษาพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้ปกครองในเขตตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร   / รุ่งทิพย์ แอบดอน          25581120/09/2562
5วิจัยการศึกษาสภาวะฟันตกกระและพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์สูงจากน้ำบริโภคของประชาชนบ้านไผ่เดี่ยว ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี   / กาญจนา สุขสุนัยและคณะ          25581120/09/2562
6วิจัยความฉลาดทางสุขภาพและการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนกไข่ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   / เบญจวรรณ จันหัวโทน          25581118/09/2562
7วิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   / อารีรัตน์ แช่มละออ          25581120/09/2562
8วิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน บ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด   / อารีรัตน์ แช่มละออ          25581120/09/2562
9วิจัยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งตับหลังได้รับยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดงในตับ หอผู้ป่วยผะอบ 5 โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร   / นิตยา คงเมือง          25581120/09/2562
10วิจัยพฤติกรรมการป้องกันตนเองในการทำงานของคนงานในสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่า : กรณีศึกษาสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่าในเขตพื้นที่ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี   / ศุภลักณ์ พรมรอด,อรุโณทัย รุ่งเรืองวาณิชย์          25581120/09/2562


   หน้าที่ /19    

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th