สืบค้น | สืบค้นซับซ้อน | Top20 | หนังสือใหม่ | วารสารใหม่ | หนังสือแนะนำ | เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตรวจสอบสถานะ | ประวัติการยืม | ค้นจากห้องสมุดอื่น |
     ไทย  English

   หน้าที่ /2

พบรายการใหม่ 11 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 10

ลำดับประเภทวัสดุชื่อเรื่องปีที่พิมพ์พบพร้อมบริการวันที่ได้รับ
1รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / จริยา เสาเวียง และคณะ          25621119/06/2563
2รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / จุฑามาศ บุญคำ          25621119/06/2563
3รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / วรรณรัตน์ พุ่มเจริญ          25621119/06/2563
4รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / สว่างพงษ์ เรืองศรี          25621119/06/2563
5รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / นุชรีย์ ภูมิภักดิ์          25621119/06/2563
6รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / อุไรรัตน์ มีคำทอง          25621123/06/2563
7รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / กฤษณะ มาชัยภูมิ          25621123/06/2563
8รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / พิมพ์วิภา โตชัยภูมิ และคณะ          25621123/06/2563
9รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาการฝึกงาน   / นูรฮูดา สุวรรณนุรักษ์          25621123/06/2563
10รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา การฝึกงาน   / สุกัญญา เติบสูงเนิน          25621119/06/2563


   หน้าที่ /2    

The English Library of Satit patumwan School
Center for Library and Information Resources
วิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Contact Librarian :ribrary@nmc.ac.th